Q1- Vượt sóng qua Đông – Nam Hoa Tự

Thiền Sư Sơn Nguyệt
(Đời thứ 9 sau Lục Tổ)
Nguyệt Hoa Tự, Thiều Châu
Văn Yển [VÂN MÔN] → Bạch Vân Tường → Nguyệt Hoa Sơn Nguyệt

Chùa Nguyệt Hoa là Nam Hoa Tự

Ban đầu Sư đến yết kiến Bạch Vân, Bạch Vân hỏi: Làm việc gì?
Sư thưa: Niệm kinh Khổng Tước.
Bạch Vân bảo: Hay cho nam nữ nhà người, mà lại chạy sau chim chóc!
Sư nghe lời nói, kinh dị bèn nương theo. Ở lâu mới khế hội ý chỉ.
Sau trụ Nguyệt Hoa.
*
Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của Nguyệt Hoa?
Sư bảo: Nếu hỏi gia phong liền đáp gia phong.
Tăng thưa: Học nhân hỏi gia phong.
Sư bảo: La-hán Kim Đồng.
*
Thượng đường: Nêu lên một câu, khắp cõi đại thiên, có người hiểu được thời tiết này chăng? Thử ra nói xem. Cần biết thân thiết.
Im lặng giây lâu nói: Không ra mặt, là người giỏi. Đứng lâu, trân trọng!
*
Có vị tăng hỏi: Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Độ sang?
Sư bảo: Vua Lương không biết.
Tăng thưa: Ý chỉ thế nào?
Sư bảo: Chiếc giày về Tây.
*
Sư vào kinh đô, thượng đường.
Có một vị quan bước ra, lễ bái đứng dậy, cúi đầu im lặng giây lâu.
Sư bảo: Cơ điện chớp, luống nhọc trầm ngâm.
*
Có một lão túc lên pháp đường, nhìn đông nhìn tây nói: Pháp đường đẹp, nhưng vô chủ.
Sư nghe, bèn gọi nói: Hãy ngồi uống trà.
Lão túc hỏi rằng: Tột trong Huyền, vẫn là lông rùa sừng thỏ, không nhắm trong hai đế mà tu, mật dụng thế nào?
Sư bảo: Nhỏ hẹp.
Lão túc nói: Như thế thì bẻ gẫy cây gậy, cắt đứt giầy cỏ vậy.
Sư bảo: Nhỏ nhiệm mà rõ ràng. □


Thiền Sư Từ Tế Bảo Duyên
(Đời thứ 10 sau Lục Tổ)
Nam Hoa, Thiều Châu
Văn Yển [VÂN MÔN] → Hương Lâm Trừng Viễn → Trí Môn Quang Tộ → Nam Hoa Bảo Duyên

Có vị tăng hỏi: Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Độ sang?
Sư bảo: Non xanh nước biếc.
Tăng thưa: Khi chưa đến lại có ý không?
Sư bảo: Cái cao là cao, cái thấp là thấp. □


Thiền Sư Trọng Biện
(Đời thứ 13 sau Lục Tổ)
Chùa Nam Hoa, Thiều Châu
Nghĩa Huyền [LÂM TẾ] → Hưng Hóa Tồn Tương → Bảo Ứng Huệ Ngung → Phong Huyệt Diên Chiểu → Thủ Sơn Tỉnh Niệm → Diệp Huyện Qui Tỉnh → Phù Sơn Pháp Viễn → Ngọc Tuyền Vị Phương → Nam Hoa Trọng Biện

Hỏi: Ý Tổ sư từ Tây sang thì không hỏi, một câu tối sơ thỉnh Sư nói rõ.
Sư bảo:
  Rồng ngậm báu mật rời biển thẳm,
  Hạc trú nơi sương xuống thềm ngọc.
Tăng thưa:
  Một vầng trăng sáng chiếu,
  Bốn biển trọn rõ ràng.
Sư bảo:
  Nửa đêm mở toát tháp vô phùng,
  Trời sáng Trí Tích ôm đầu về.
Sư lại bảo: Hội chăng? Ngũ đại chưa lộ, nhị nghĩa không dấu vết. Oai âm vương nhìn chẳng thấy, tay Đại Bi mò bắt chẳng được. Hãy nói là thần thông diệu dụng, hay là pháp vốn như vậy.
  Nơi đây rõ được liền bước lên đỉnh Tỳ-lô, quét sạch báo hóa thân Phật.
  Nơi đây chẳng rõ chỉ biết chạy theo việc qua trước mắt, bất giác già đến rồi. Ôi! □


nguyệt hoa sơn nguyệt
韶州月華山月禪 師, 初謁白雲, 雲問: 業箇甚麼?
曰: 念孔雀經 .
雲曰: 好箇人家男 女, 隨鳥雀後走.
師聞語驚異, 遂依 附. 久之乃契旨, 尋住月華.
僧問: 如何是月華 家風?
師曰: 若問家風, 即答家風.
曰: 學人問家風.
師曰: 金銅羅漢.
上堂: 舉一句語, 遍大千界. 還有人 會得這箇時節麼? 試出來道看. 要知 親切.
良久曰: 不出頭, 是好手. 久立, 珍 重!
僧問: 如何是祖師 西來意?
師曰: 梁王不識.
曰: 意旨如何?
師曰: 隻履西歸.
師入京, 上堂.
有一官人出, 禮拜 起, 低頭良久.
師曰: 掣電 之機, 徒勞佇思.
有一老宿上法堂, 東西顧視曰: 好箇 法堂, 要且無主.
師聞, 乃召曰: 且 坐喫茶.
宿問曰: 玄中最的, 猶是龜毛兔角. 不 向二諦中修, 如何 密用?
師曰: 側.
宿曰: 恁麼則拗折 拄杖, 割斷草鞋去 也.
師曰: 細而詳之.


nam hoa bảo duyên
韶州南華寶緣慈濟禪師,
僧問: 如何是祖師西來意?
師曰: 青山綠水.
曰: 未來時還有意也無?
師曰: 高者高, 低者低.


nam hoa trọng biện
韶州六祖南華重辨禪師
 問。祖意西來即不問。最初一句請師宣。
 師云。龍㗸黑寶離滄海。?側霜領下玉階。
 僧曰。一輪明月照。四海盡分明。
 師云。夜半拆開無縫塔。天明智積抱頭回。
 師云。會麽。五大未明。二儀無跡。威音王覷不見。大悲手摸無蹤。且道為復神通妙用。為復法爾如然。於斯明得。便乃高步毗盧頂上。坐斷報化佛頭。於斯未明。祇知事逐眼前過。不覺老從頭上來。咦。
[Kiến Trung Tịnh Quốc]


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *