Q1- Vượt sóng qua đông- Tào Khê -Thiều Châu-

1-quang-dong-vuotsongquadong-ab-t5-2014


Thiền Sư Pháp Hải
(Đời thứ 1 sau Lục Tổ)
Thiều Châu
Lục Tổ Huệ Năng → Thiều Châu Pháp Hải

Sư người Khúc Giang.

Ban đầu gặp Lục Tổ, thưa rằng: Tức tâm tức Phật xin thầy thương xót chỉ dạy.

Tổ bảo: Niệm trước không sanh tức tâm, niệm sau không diệt tức Phật. Thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Ta nói đầy đủ cùng kiếp cũng không hết. Nghe ta nói kệ:

Tức tâm gọi là huệ, 
Tức Phật gọi là định,
Định huệ đều hành trì,
Giữ tâm ý thanh tịnh,
Ngộ được pháp môn này,
Do tập tánh của ông,
Dụng vốn vô sanh,
Tu định huệ là chính.

Pháp Hải nghe kệ đại ngộ, làm kệ tán thán:

Chính tâm này là Phật,
Chẳng ngộ tự che khuất,
Ta biết nhân định huệ,
Song tu lìa vạn pháp.

[PBĐK – HT]


Thiền Sư Linh Thao
(Đời thứ 1 sau Lục Tổ)
Tào Khê, Thiều Châu
Lục Tổ Huệ Năng → Tào Khê Linh Thao

Sư họ Trương, người Cát Châu. Nương Lục Tổ xuất gia, chưa từng rời xa Tổ. Khi Lục Tổ viên tịch, Sư làm tháp chủ nơi thờ Y ca-sa.

Niên hiệu Khai Nguyên thứ tư (716), Vua Đường Huyền Tông nghe đức độ của Sư, ra chiếu mời vào kinh. Sư cáo bệnh chẳng đến.

Niên hiệu Thượng Nguyên năm đầu (760), Đường Huyền Tông sai sứ đem Y truyền pháp vào cung cúng dường, và lệnh cho Sư theo vào triều. Sư lấy cớ bệnh từ chối, trọn đời ở tại bổn sơn.

Sư thọ 95 tuổi, thụy hiệu là Đại Hiểu Thiền Sư
[CĐTĐL]

Khai Nguyên thứ mười (722), ngày mùng ba tháng tám Nhâm Tuất, nửa đêm chợt nghe trong tháp có tiếng kéo dây sắt. Chúng tăng kinh hãi, thấy một người mặt áo tang từ trong tháp chạy ra. Chúng tăng thấy trên cổ Tổ có vết thương, liền đem việc trộm ấy báo cho châu huyện.

Huyện lệnh Dương Khản và Thứ sử Liễu Vô Thiểm nhận được đơn trình, hết sức gia công tìm bắt. Tháng năm nơi làng Thạch Giác bắt được kẻ ấy, liền giải qua Thiều Châu.

Người ấy thưa rằng: Họ Trương tên Tịnh Mãn, người huyện Lương, Nhữ Châu. Nơi chùa Khai Nguyên tại Hồng Châu nhận của vị tăng Kim Đại Bi người Tân La, số tiền hai mươi ngàn để lấy đầu Lục Tổ đem về Hải Đông cúng dường.

Thứ sử Liễu nghe lời khai, chưa vội gia hình, bèn đích thân đến Tào Khê, hỏi cao đệ của Tổ là Linh Thao, xem phải xử đoán thế nào.

Linh Thao bảo: Nếu lấy quốc pháp mà luận, lý là bị tội; song Phật giáo từ bi, oán thân bình đẳng, huống là kia muốn cầu cúng dường, tội có thể tha thứ được.

Thứ sử vui mừng tán thán: Mới biết cửa Phật quảng đại.

Bèn tha kẻ trộm. □

[NĐHN – Lục Tổ Huệ Năng]


ni-vo-tan-tang votanam

Thiền sư ni Vô Tận Tạng (?-676)
(Đời thứ 1 sau Lục Tổ)
Nam Hoa Thiền Tự, Thiều Châu
Lục Tổ Huệ Năng → Vô Tận Tạng

Ni Vô Tận Tạng (?-676) người Khúc Giang, họ Lưu. Vô Tận tạng là vị ni đầu tiên tại Nam Hoa Thiền Tự.

Đường Cao Tông niên hiệu Long Sóc năm đầu (661), Lục Tổ Huệ Năng được pháp từ Hoàng Mai trở về Nam, lúc qua Tào Khê ở thôn Tào Hầu, gặp ni Vô Tận Tạng hỏi về kinh Niết Bàn.
*
Ni Vô Tận Tạng đến Cám Châu, Giang Tây lập am ẩn tu.

Đường Cao Tông niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ ba (676), trước khi viên tịch, Ni phó chúc cho ni Huyền Cơ ở bên cạnh, đến Tào Khê tìm Lục Tổ. Lục Tổ lúc này đã về Tào Khê trụ trì, cho tăng chức sự đến nghênh thỉnh chơn thân của ni Vô Tận Tạng.

Lại nơi chái nhỏ bên cạnh Bảo Lâm Tự lập Vô Tận Am, thiết lập khám thờ chơn thân của ni Vô Tận Tạng, để Huyền Cơ trụ trì, bắt đầu từ đây nữ chúng trong thiền môn Tào Khê theo nhau mà xuất hiện, để Vô Tận Am là Tổ Am.

votantang-van-kinh

Bài kệ khai ngộ của Ni Vô Tận Tạng:

Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân,
Mang hài đạp phá lãnh đầu vân,
Quy lai tiếu bả mai hoa xú,
Xuân tại chi đầu dĩ thập phần.

Trọn buổi tìm xuân chẳng thấy đâu,
Giày gai đạp nát đỉnh mây cao,
Trở về cười ngất hương mai rộ,
Xuân ở đầu cành rõ biết bao.

BẢN HÁN


Thiều Châu Pháp Hải

韶州法海禪師者,曲江人也.初見六祖,問曰: 即心即佛,
願垂指喻.
祖曰: 前念不生即心, 後念不滅即佛.成一切相即心,離一切相即佛.吾若具說, 窮劫不盡.聽吾偈曰:『即心名慧, 即佛乃定.定慧等持,意中清淨.悟此法門, 由汝習性.用本無生, 雙修是正.』
師信受, 以偈贊曰: 即心元是佛,不悟而自屈.我知定慧因, 雙修離諸 物


Tào Khê Linh Thao [CĐTĐL]
曹谿令韜禪師者吉州人也。姓張氏。
依六祖出家。未嘗離左右。祖歸寂遂為衣塔主。唐開元四年玄宗聆其德風詔令赴闕。師辭疾不起。上元元年肅宗遣使取傳法衣入內供養。仍敕師隨衣入朝。師亦以疾辭。終于本山。壽九十五。敕諡大曉禪師

Tào Khê Linh Thao [[NĐHN]

開元十年壬戌八月三日,夜半,忽聞塔中如拽鐵索聲,僧眾驚起,見一孝子從塔中走出,尋見師頸有傷,具以賊事聞於州縣。縣令楊侃、刺史柳無忝得牒,切加擒捉。五月於石角村捕得賊人,送韶州鞠問。云:姓張名淨滿,汝州梁縣人,於洪州開元寺受新羅僧金大悲錢二十千,令取六祖大師首,歸海東供養。柳守聞狀,未即加刑,乃躬至曹溪,問祖上足令韜曰:如何處斷?韜曰:若以國法論,理須誅夷;但以佛教慈悲,冤親平等,況彼欲求供養,罪可恕矣。柳守嘉歎曰:始知佛門廣大。遂赦之。


Thiền sư ni Vô Tận Tạng

無盡藏尼(?—公元676年)曲江人,俗姓劉,為南華禪寺首位比丘尼。唐高宗龍朔元年(公元661年)禪宗六祖惠能於湖北黃梅得法南歸,途經曹溪曹候村時,與無盡藏尼邂逅相遇,因釋《涅槃經》經意…
祖隱懷集後,無盡藏尼雲游到江西贛州境內建庵隱修,唐高宗上元三年(公元676年),圓寂前,囑隨身邊玄機尼到曹溪找六祖。祖此時已回曹溪住持,命職事僧赴贛州迎請瓮藏之無盡藏尼真身,並於寶林寺側廂幽靜處,建無盡庵,設龕供奉觀音大士法相和無盡藏尼真身,讓玄機尼住持,自是始,曹溪禪門女衆輩出,視無盡藏庵為祖庵。
無盡藏比丘尼一首開悟偈:
終日尋春不見春,芒鞋踏破嶺頭雲。
歸來偶把梅花嗅,春在枝頭已十分。
[www.nanhuasi.net › 古无尽庵]


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *