從容錄 Tắc 1- Thế Tôn thăng tòa

THUNG DUNG LỤC

萬松老人評唱
天童覺和尚頌古從容庵錄一
Lão nhân Vạn Tùng bình xướng
Hòa thượng Thiên Đồng Giác tụng cổ
侍者離知錄
後學性一校
生生道人梓
Thị giả Ly Tri ghi
Hậu học Tánh Nhất sửa
Đạo nhân Sanh Sanh khắc bản
第一則世尊陞座

TẮC 1

THẾ TÔN THĂNG TÒA

 示眾云。閉門打睡接上上機。顧鑑頻申。曲為中下。那堪上曲[彔*見]木弄鬼眼睛。有箇傍不肯底。出來。也怪伊不得。 Dạy chúng rằng:
Đóng cửa ngủ để tiếp căn cơ thượng thượng. Cố, Giám, Tần thân uốn cong để tiếp bậc trung hạ. Đâu kham lên giường khúc lục đùa mắt quỷ. Có người bên cạnh chẳng chịu, bước ra, cũng trách y chẳng được.
 舉。世尊一日陞座(今日不著便)。文殊白槌云。諦觀法王法。法王法如是(知佗是何心行)。世尊便下座(別日再商量)。 Bổn tắc

Cử: Thế Tôn một hôm thăng tòa (Hôm nay không hên). Văn Thù bạch chùy rằng: “Quán kỹ Pháp của đấng Pháp Vương. Pháp của đấng Pháp Vương như thế (biết y là tâm hạnh gì). Thế Tôn liền xuống tòa (ngày khác thương lượng lại).

師云。圓收十號。出世獨尊。抖擻眉毛。昂藏鼻孔。講肆謂之陞座。禪林號曰上堂。諸人未到法堂。萬松未出方丈。向那時薦得。已是落三落四了也。不見雪竇道。眾中若有仙陀客。何必文殊下一槌。點檢將來。雪竇不合索鹽。萬松那堪奉馬。直饒七佛祖師。道諦觀法王法法王法如是。也須眼裏抽釘腦後拔楔始得。至今開堂末後。白槌云諦觀法王法法王法如是。舉此例也。世尊便下座去。且救得一半。那一半分付天童。頌云。 Bình Xướng

Sư nói: Thâu tròn mười hiệu, xuất thế độc tôn, phấn chấn lông mày, ngang tàng lỗ mũi. Giảng dạy gọi là thăng tòa. Thiền lâm gọi là thượng đường. Mọi người chưa đến Pháp đường, Vạn Tùng chưa ra khỏi phương trượng. Hướng lúc ấy tiến được đã là rơi ba rụng bốn rồi vậy. Chẳng thấy Tuyết Đậu nói: Trong chúng nếu có Tiên Đà khách, đâu cần Văn Thù phải hạ một chùy. Kiểm điểm ra Tuyết Đậu chẳng nên đòi muối, Vạn Tùng đâu kham dâng ngựa, ngay cho Tổ sư của bảy vị Phật nói quán kỹ Pháp của đấng Pháp Vương, Pháp của đấng Pháp Vương như thế. Cũng phải nhổ đinh trong mắt, rút chốt sau ót mới được. Đến nay sau khi khai đường, bạch chùy rằng: Quán kỹ Pháp của đấng Pháp Vương, Pháp của đấng Pháp Vương như thế, là nêu cái lệ này vậy. Thế Tôn liền xuống tòa. Lại cứu được một nửa, một nửa kia giao cho Thiên Đồng.

一段真風見也麼(莫教飃入眼特地出還難) 綿綿化母理機梭(參差蹉了交綹)

織成古錦含春象(大巧若拙)

無柰東君漏泄何(陰陽無曲狥節氣不相饒)

Tụng

Một làn gió thật thấy hay chăng?
(Chớ để bay vào mắt, đặc biệt ra lại kho)

Con thoi máy tạo hóa dằng dặc
(Rậm rịt lẩn mất đường canh)

Dệt thành gấm cổ chứa nét xuân
(Khéo quá dường vụng)

Không dè Đông quân lại tiết lộ.
(Âm dương không chiều uốn, thời tiết không nhường nhau).

師云。天童道。一段真風見也麼。為復世尊陞座處。是一段真風。天童舉頌處。是一段真風。萬松請益處。是一段真風。恁麼則却成三段了也。如何是一段真風。況諸人各各有分。也好參詳。

又道。綿綿化母理機梭。化母化工造物之別號。儒道二教。宗於一氣。佛家者流。本乎一心。

圭峯道。元氣亦由心之所造。皆阿賴耶識相分所攝。

萬松道。此曹洞正宗。祖佛命脈。機紐銜於樞口。轉處幽微。

綿絲吐於梭腸。用時綿密。何得與邪因無因同日而語哉。向下頌世尊蘊藉將來道。織成古錦含春象。雖是如蟲禦木偶爾成文。其柰閉門造車出門合轍。末後文殊與折倒。却道。無柰東君漏泄何。

文殊白槌。世尊便下座。及至迦葉白槌。便現百千萬箇文殊。一等是恁麼時節為甚麼。收放不同。爾道。那箇是東君漏泄處。慇懃為解丁香結。放出枝頭自在春。

Bình Xướng:

Sư nói: Thiên Đồng nói “Một làn gió thật thấy hay không?” Chỗ Thế Tôn thăng tòa là một đoạn chân phong, hay chỗ Thiên Đồng cử tụng là một đoạn chân phong, hay chỗ Vạn Tùng thỉnh ích là một đoạn chân phong? Như thế thì lại thành ba làn rồi. Thế nào là một đoạn chân phong? Huống là các người mỗi vị có phần cũng nên tham cứu rõ ràng.

Lại nói: “Con thoi máy hóa mẫu liên miên”.

Hóa Mẫu là tên khác của hóa công tạo vật. Hai đạo Nho và Lão, đầu mối ở nhất khí, giòng nhà Phật góc ở nhất tâm.

Khuê Phong nói: “Nguyên khí cũng do tâm tạo, đều thuộc tướng phần của A-lại-da nhiếp”.

Vạn Tùng nói: Đây là chánh tông của Tào Động, là mạng mạch của Tổ Phật, chìa khóa máy nằm ở ổ khóa. Chỗ chuyển nhỏ nhiệm.

Sợi tơ nhả từ bụng con thoi, lúc dùng miên mật, đâu có nói đồng với nhân tà và vô nhân được.

Phần dưới tụng chỗ hàm súc của Thế Tôn đem ra nói: “Dệt thành gấm cổ hàm vẻ xuân”. Tuy là mọt đục cây ngẫu nhiên thành nét. Đâu dè đóng cửa tạo xe mà ra cửa hợp vết, cuối cùng Văn Thù cho lật nhào. Lại nói “Đâu dè Đông quân tiết lộ”.

Văn Thù bạch chùy. Thế Tôn liền xuống tòa. Kịp đến Ca-diếp bạch chùy, liền hiện trăm ngàn vạn Văn Thù. Thông thường thời tiết như thế là cái gì? Thâu buông không đồng. Ông nói, cái nào là chỗ Đông quân tiết lộ?

Ân cần vì cởi gút đinh hương,
Đầu cành bung ra xuân tự tại.

 


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *