Q.1-VƯỢT SÓNG QUA ĐÔNG: Chùa núi tại Quảng Châu, Tân Châu

Thiền Sư Viên Minh
(Đời thứ 5 sau Lục Tổ)
Viện Văn Thù, Quảng Châu

Hoài Nhượng [NAM NHẠC] → Mã Tổ Ðạo Nhất → Bá Trượng Hoài Hải → Trường Khánh Đại An → Văn Thù Viên Minh

Sư họ Trần người Phúc Châu. Sau khi tham vấn Đại Quy được ý chỉ, đến Tuyết Phong thưa hỏi, pháp không vị khác.

dia-tangSư thường dạo núi Ngũ Đài, thấy Văn Thù hóa hiện. Về sau nơi Sư dừng trụ, bèn thành lập thiền viện, lấy tên là Văn Thù. Khoảng niên hiệu Khai Bảo (968), Khu mật sứ Lý Sùng Cự[1] tuần tra phương Nam, nhân vào viện thấy tượng Bồ Tát Địa Tạng, bèn hỏi tăng: Địa Tạng vì sao xòe tay?

Tăng đáp: Châu trong tay bị trộm lấy mất.

Lý lại hỏi Sư: Đã là Địa Tạng vì sao gặp trộm?

Sư đáp: Ngày nay bắt được rồi.

Lý lễ tạ. □

[1] Lý Sùng Cự (924-988) thời Bắc Tống.lysungcu
Sùng Cự tính tình thuần hậu, ít nói, rất trọng lời nói, luôn giữ chữ tín. Làm việc hết lòng cho đến khi mất.

Ông đến vùng Lĩnh Nam khoảng bốn năm năm, điềm tĩnh không vì miền đất phương Nam này chưa khai khẩn mà buồn phiền. Ông tin phụng Phật giáo, thường cúng dường trai phạn, tạo tượng, xây chùa rất nhiều.


Thiền Sư Huệ
(Đời thứ 8 sau Lục Tổ)
Chùa Hoa Nghiêm, Quảng Châu

Văn Yển [VÂN MÔN] → Hoa Nghiêm Huệ

Tăng hỏi: Nghe người xưa nói vọng tâm không chỗ nơi tức Bồ-đề. Vậy ngay lúc đang vọng lại có bồ đề chăng?

Sư đáp: Có tiếng đã chiếu.

Thưa: Chẳng hội.

Sư bảo: Vọng tâm không chỗ nơi tức Bồ-đề. □


Thiền Sư Nguyên
(Đời thứ 8 sau Lục Tổ)
Hoàng Vân, Quảng Châu

Văn Yển [VÂN MÔN] → Hoàng Vân Nguyên

Sư trụ tại núi Hoàng Vân[1]. Ngày khai đường, Sư dùng tay vỗ vào giường dây nói: Các người có biết tòa Tu-di to rộng chăng? Nếu không biết thì lão tăng lên tòa vậy.

Sư liền ngồi.

Tăng hỏi: Thế nào là cảnh nước Đại Hán?

Sư đáp: Ca dao khắp nơi.

Thượng đường: Cổ nhân nói chạm mắt chưa từng không, gặp dịp sao chẳng nói? Sơn tăng thì không như thế, chạm mắt chưa từng không, gặp dịp nói cái gì? Trân trọng! □

[1] Hoàng Vân Sơn về phía Bắc của huyện Tân Hội, thành phố Giang Môn, Quảng Đông.


Hòa Thượng Diên Trường
(Đời thứ 8 sau Lục Tổ)
Núi Diên Trường, Tân Châu

Văn Yển [VÂN MÔN] → Diên Trường Hòa Thượng

(Sau Sư trụ núi Long Cảnh, chân thân vẫn còn.)

Tăng hỏi: Thế nào là gia phong Hòa thượng ?

Sư nói: Xấu vụng không thể chịu nổi.

Tăng thưa: Khách đến làm sao đãi?

Sư bảo: Lấy đũa gân tre chén sành đãi.

*

Tăng hỏi: Từ trên chư thánh đi đâu?

Sư bảo: Không ở trong núi, thì ở dưới gốc cây.

Tăng thưa: Chưa biết được thành cái gì?

Sư bảo: Ông lại biết chỗ rơi chăng?

Tăng không đáp được, Sư liền đánh. □


Thiền Sư Luân
(Đời thứ 8 sau Lục Tổ)

Long Cảnh, Quảng Châu

Văn Yển [VÂN MÔN] → Long Cảnh Luân

Khai đường thăng tòa, Sư đưa phất tử lên nói: Lại hội chăng? Nếu hội thì trên đầu thêm đầu, nếu không hội chặt đầu giữ mạng sống.

Tăng hỏi: Thế nào là gia phong Long Cảnh[1]?

Sư đáp: Sài lang hổ báo.

*

Hỏi: Thế nào là Phật.

Sư bảo: Siêng năng cày ruộng.

Tăng thưa: Học nhân không hội.

Sư bảo: Thâu lúa sớm.

*

Sư hỏi tăng: Ở đâu đến?

Tăng thưa: Từ Hoàng Vân đến.

Sư bảo: Thế nào là một câu mê hoặc loanh quanh vì người của Hoàng Vân.

Tăng không đáp được.

*

Dạy chúng: Thế nào là một câu giữ lấy sinh mạng trên sàng thiền[2]? Nói xem! □


Thiền Sư Sư Hộ
(Đời thứ 11 sau Lục Tổ)

Viện Quang Thánh, Quảng Châu

Thanh Lương Văn Ích [PHÁP NHÃN] → Thiên Thai Đức Thiều → Quang Thánh Sư Hộ

Sư người Đất Mân, được pháp nơi Thiên Thai Đức Thiều, giáo hóa vùng Lãnh Nam.

Quốc chủ họ Lưu sáng lập một ngôi đại già lam, thỉnh sư đến ở, ban thự hiệu là Đại Nghĩa Thiền Sư.

Tăng hỏi: Ngày xưa Phạm thiên thỉnh Phật, ngày nay quốc chủ đến chùa, ý Tổ sư từ Tây sang, làm sao nêu ra?

Sư đáp: Không cần từ Tây sang, sơn tăng đã nêu ra rồi vậy.

Thưa rằng: Há không phương tiện sao?

Sư đáp: Vừa rồi há không phải là phương tiện?

*

Hỏi: Học nhân mới vào tùng lâm, xin thầy chỉ dạy diệu quyết từ Tây sang.

Sư nói Ông chưa vào tùng lâm ta đã chỉ dạy ông rồi.

Thưa tiếp: Làm sao lãnh hội.

Sư đáp: Không cần lãnh hội. □

[1] Long Cảnh thuộc Tân Hội (Tân Châu)

[2] Thường trong thiền đường tại Trung Quốc có câu để trên bàn giám thiền: 大衆慧命在汝一人. 若汝不顧罪歸汝身 Đại chúng huệ mạng tại nhữ nhất nhân, nhược nhữ bất cố tội quy nhữ thân
Huệ mạng của Đại chúng nằm trong tay một mình ông, Nếu ông không lưu tâm tội ông phải gánh. 

Trong Thiền lâm, nơi tăng đường đặt một cái giường thiền dài có thể nhiều người tọa thiền (gọi là Trường liên sàng). Trong Thiền Môn Quy Thức nói: Tăng đường đặt một sàng thiền dài, có một cái khung để treo vật dụng (như y áo).廣州文殊院圓明禪師,福州陳氏子。參大溈得旨後,造雪峰請益,法無異味。嘗游五臺山,睹文殊化現,乃隨方建院,以文殊為額。開寶中樞密使李崇矩巡護南方,因入院睹地藏菩薩像,問僧:「地藏何以展手?」僧曰:「手中珠被賊偷卻也。」李卻問師:「既是地藏,為甚麼遭賊?」師曰:「今日捉下也。」李禮謝之。văn thù viên minh

廣州華嚴慧禪師,僧問:「承古有言,妄心無處即菩提。正當妄時,還有菩提也無?」師曰:「來音已照。」曰:「不會。」師曰:「妄心無處即菩提。」hoa nghiêm huệ

廣州黃雲元禪師,初開堂日,以手拊繩床曰:「諸人還識廣大須彌之座也無?若不識,老僧陞座去也。」師便坐。僧問:「如何是大漢國境?」師曰:「歌謠滿路。」上堂:「古人道,觸目未曾無,臨機何不道?山僧即不然,觸目未曾無,臨機道甚麼?珍重!」hoàng vân nguyên

新州延長山和尚﹝後住龍景山,真身現在。﹞僧問:「如何是和尚家風?」師曰:「醜拙不可當。」曰:「客來如何祇待?」師曰:「瓦碗竹筋。」問:「從上古聖向甚麼處去?」師曰:「不在山間,即居樹下。」曰:「未審成得箇甚麼?」師曰:「汝還知落處麼?」僧無語,師便打。diên trường sơn hoà thượng

廣州龍境倫禪師,開堂陞座,提起拂子曰:「還會麼?若會,頭上更增頭,若不會,斷頭取活。」僧問:「如何是龍境家風?」師曰:「豺狼虎豹。」問:「如何是佛?」師曰:「勤耕田。」曰:「學人不會。」師曰:「早收禾。」問僧:「甚麼處來?」曰:「黃雲來。」師曰:「作麼生是黃雲郎當媚癡抹躂為人一句?」僧無對。示眾曰:「作麼生是長連床上取性一句?道將來!」long cảnh luân

廣州光聖院師護禪師,閩人也。自天台得法,化行嶺表。國主劉氏創大伽藍,請師居焉,署大義禪師。僧問:「昔日梵王請佛,今日國主臨筵,祖意西來,如何舉唱?」師曰:「不要西來,山僧已舉唱了也。」曰:「豈無方便?」師曰:「適來豈不是方便?」問:「學人乍入叢林,西來妙訣,乞師指示。」師曰:「汝未入叢林,我已示汝了也。」曰:「如何領會?」師曰:「不要領會。」quang thánh sư hộ


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *