Thung Dung Lục

Lời dẫn:

Thung Dung Lục gồm 6 quyển. Đời Tống, Hoằng Trí Chánh Giác tụng cổ, Vạn Tùng Hành Tú bình xướng.

Tác phẩm còn tên “Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Thiên Đồng Chánh Giác Hòa Thượng Tụng Cổ Thung Dung am Lục” (萬鬆老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄), “Thiên Đồng Giác Hòa Thượng Tụng Cổ Thung Dung Am Lục” (天童覺和尚頌古從容庵錄), “Thung Dung Am Lục” (從容庵錄)

Được thu vào Đại Chánh Tạng quyển 48.

Bản này là  điển tịch trọng yếu của tông Tào Động, cùng với “Thỉnh Ích Lục” (請益錄), “Hư Đường Tập” (虛堂集), “Không Cốc Tập” (空谷集) được gọi là “Tứ gia bình xướng lục” đều cùng với Bích Nham Lục (碧岩錄) được xưng tán là Thiền môn song bích (ngọc sáng trong nhà thiền).

thungdungluc-4

Trên 100 tắc tụng cổ của Hoằng Trí Chánh Giác, Lâm Tuyền thêm Thị chúng, trước ngữ, bình xướng làm thành tập Thung Dung Lục.

Mỗi công án đều đủ 5 phần:

– Thị chúng

– Bản tắc

– Tụng cổ

– Trước ngữ

– Bình xướng

“Thị chúng” (示衆) tương đồng với “Thùy thị” (垂示) trong Bích Nham Lục, nêu lên tông chỉ và trọng điểm của mỗi tắc.

“Bản tắc” (本則) là những tắc công án xưa, ghi chép lại nhân duyên chứng ngộ của người xưa và ngữ cú của các ngài.

“Tụng cổ” (頌古) là do Hoằng Trí Chánh Giác dùng kệ tụng nêu lên tông chỉ của “bản tắc”.

“Trước ngữ” (著語) là đối với tụng cổ trên bản tắc, gia thêm lời để giải thích, bàn luận.

“Bình xướng” (評唱) là đối với bản tắc và tụng cổ, dùng lời giải thích toàn thể.


 


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *