Q1- VƯỢT SÓNG QUA ĐÔNG: Thiền Sư Vô Ngôn Thông

Thiền Sư Vô Ngôn Thông
(Đời thứ 4 sau Lục Tổ)
Chùa Hòa An, Quảng Châu

Hoài Nhượng [NAM NHẠC] → Mã Tổ Ðạo Nhất → Bá Trượng Hoài Hải → Hòa An Thông [VÔ NGÔN THÔNG]

Sư thọ giới ở chùa Song Lâm, Vụ Châu. Từ nhỏ sư ít nói, người đời gọi Sư là Bất Ngữ Thông (Sư Thông không nói).

Nhân lúc lễ Phật có một thiền giả hỏi: Vị mà Thượng tọa lễ là gì?
Sư đáp: Là Phật.
Thiền giả bèn chỉ tượng nói: Cái này là vật gì?
Sư không đáp được. Đến tối đầy đủ oai nghi đến lễ vị thiền giả thưa hỏi: Câu hỏi hôm nay, con chưa biết ý chỉ thế nào?
Thiền giả hỏi: Tọa chủ được mấy hạ?
Sư đáp: Mười hạ.
Thiền giả hỏi: Từng xuất gia chưa?
Sư càng mờ mịt.
Thiền giả nói: Nếu cũng không hội thì trăm hạ để làm gì.

Và bảo Sư cùng đến tham vấn Mã Tổ. Khi đến Giang Tây thì Mã Tổ đã viên tịch. Sư bèn yết kiến Bá Trượng, chóng dứt nghi tình.

*

Có người hỏi Sư: Là thiền sư chăng?
Sư bảo: Bần đạo chưa từng học thiền.
Sư im lặng giây lâu gọi người kia, người kia đáp dạ. Sư chỉ cây cọ, người kia không đáp được.

*

Một hôm Sư gọi Ngưỡng Sơn đem giường thiền đến.
Ngưỡng Sơn đem đến. Sư bảo: Trả lại chỗ cũ.
Ngưỡng Sơn vâng lời.
Sư gọi: Huệ Tịch.
Ngưỡng Sơn đáp dạ.
Sư bảo: Bên kia giường thiền là vật gì?
Ngưỡng Sơn thưa: Không vật.
Sư bảo: Bên này là vật gì?
Ngưỡng Sơn đáp: Không vật.
Sư lại gọi: Huệ Tịch.
Ngưỡng Sơn đáp dạ.
Sư bảo: Là cái gì?
Ngưỡng Sơn không đáp được.
Sư bảo: Đi!

*

Năm Canh Tý niên hiệu Nguyên Hòa thứ mười lăm đời Đường (820), Sư sang An Nam ở chùa Kiến Sơ làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ở đây trọn ngày, Sư ngồi xây mặt vào vách, suốt mấy năm mà không ai biết, chỉ Thiền sư Cảm Thành (Trụ trì chùa này) biết Sư là vị cao tăng đắc đạo trong nhà thiền. Cảm Thành hết lòng kính trọng tôn thờ Sư làm thầy.

chua-kien-so-web

Chùa Kiến Sơ, Bắc Ninh, Việt Nam

vo-ngon-thong-web

Tượng Tổ tại chùa Kiến Sơ

Một hôm, Sư gọi Cảm Thành đến bảo: Ngày xưa Tổ sư là Nam Nhạc Hoài Nhượng khi sắp tịch có dặn mấy lời:

Tất cả các pháp đều từ tâm sanh,
Tâm không chỗ sanh, pháp không chỗ trụ,
Nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại,
Chẳng gặp thượng căn dè dặt chớ dạy.

Nói xong, Sư chấp tay thị tịch, nhằm năm Bảo Lịch thứ hai đời Đường (826). Cảm Thành rước Sư lên hỏa đàn, thu hài cốt xây tháp thờ ở núi Tiên Du. □

[TSVN – HT]


廣州和安寺通禪師婺州雙林寺受業.自幼寡言,時人謂之不語通.因禮佛次,有禪者問:座主禮底是甚麼?
師曰:是佛.
禪者乃指像曰:這箇是何物?
師無對.
至夜,具威儀禮
問:今日所問,某甲未知意旨如何?
禪者曰:座主幾夏邪?
師曰:十夏.
禪者曰:還曾出家也未?
師轉茫然.
禪者曰:若也不會,百夏奚為?
乃命同參馬祖.及至江西,祖已圓寂.遂謁百丈,頓釋疑情.
有人問師:是禪師否?
師曰:貧道不曾學禪.
師良久,召甚人,其人應諾.師指棕櫚樹子,其人無對.
師一日召仰山將床子來.山將到,
師曰:卻送本處著.
山從之.師召:慧寂,山應諾.
師曰:床子那邊是甚麼物?
山曰:枕子.
師曰:枕子這邊是甚麼物?
山曰:無物.
師復召:慧寂.
山應諾.
師曰:是甚麼?
山無對.

[Ngũ Đăng Hội Nguyên, Q.4]


唐元和十五年庚子秋九 月師來至此寺卓錫飯粥之外禪悅爲樂凢坐 靣壁未嘗言說累年莫有識者獨寺僧感誠尤
加禮敬奉侍左右宻扣玄機盡得其要一日 無疾沐浴易服召感誠曰昔吾祖南嶽讓禪 師㱕寂時有云一切諸法皆從心生心無所 生法無所住若達心地所作無碍非遇上根 慎勿輕許言訖合掌而逝感茶(3)毘收舍利塔 于?逰山時唐寶曆二年丙午正月十二日 二十八年又至開祐丁丒二十四年我越禪 學自師之始
[trích Thiền Uyển Tập Anh]


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *